Rys historyczny
Rys Historyczny

Barbara Kos-Dąbrowska
Joanna Grochowska

50 lat Cechu Rzemiosł Różnych w Pucku

Tradycje rzemieślnicze Ziemi Puckiej swoimi korzeniami sięgają odległej przeszłości, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach licznie prowadzonych na tym terenie badań archeologicznych. Najstarsze świadectwa produkcji rzemieślniczej łączą się z takimi gałęziami wytwórczości jak obróbka metalu, garncarstwo, tkactwo, bursztynnictwo i inne. Rozwijając się przez wieki kształtowały one obraz gospodarczy regionu oraz rzutowały na zasobność jego mieszkańców.
Źródła historyczne świadczące o obecności rzemieślników w Pucku odnotowujemy od XIV w. Informują one o powstających w mieście korporacjach cechowych, skupiających pracujących w regionie rzemieślników takich profesji jak: kowale, rzeźnicy, piekarze, młynarze, szewcy, bednarze, stolarze, postrzygacze sukna, krawcy, kołodzieje, piwowarzy, kuśnierze, płóciennicy. Rzemieślnicy ci mieli niepośledni wpływ na formowanie miejscowego rynku ekonomicznego, a także odgrywali znaczącą rolę w sferze społecznej oraz kulturalnej. To m.in. do nich należała dbałość o wizerunek miasta w czasie pokoju i jego obrona w okresie wojny. Upływający czas, zmieniające się charakter i zadania rzemiosła na przestrzeni wieków nie zdołały zepchnąć drobnych wytwórców na margines. Bez kompleksów, choć z obawami przyjmowali nadchodzące „nowe czasy” doby uprzemysłowienia, znajdując w nich miejsce dla siebie i swoich następców. Wielowiekowe tradycje, zaszczepione idee i doświadczenia pokoleń pozwoliły rzemieślnikom uformować w ramach odradzającego się po latach niewoli Państwa Polskiego cechowe struktury organizacyjne. Te same, które próbowano z wielkim trudem odtworzyć po koszmarze II wojny światowej.
W powiecie morskim, w granicach którego podobnie jak przed wojną znalazły się miasto i okręg Puck, już w pierwszych miesiącach po odzyskaniu niepodległości przystąpiono do prób reaktywacji i zorganizowania życia cechowego. 28 marca 1945 r. kilku przedstawicieli branży drzewnej wystąpiło z apelem o odbudowę rzemiosła na jego terenie. W tym czasie swe struktury tworzyła powstająca na polecenie Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku Izba Rzemieślnicza. Miała ona przejąć zadania przedwojennej Izby w Grudziądzu i działać na obszarze nowo powstałego województwa gdańskiego. Nastąpiło to 1 czerwca 1945 r. W celu właściwej komunikacji pomiędzy Izbą a poszczególnymi rzemieślnikami powołano do życia cechy branżowe lub Powiatowe Związki Cechów. Jeden z nich powstał w Wejherowie 1 września 1945 r. obejmując swym zasięgiem teren powiatu morskiego. Miał on za zadanie ułatwić oraz usprawnić działalność miejscowego rzemiosła w nowych realiach gospodarczych, a także być reprezentacją wobec władz państwowych i samorządowych................

czytaj więcej tutaj