Statut cechu


 

(JEDNOLITY TEKST)

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1

 1. Cech jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła. Samorząd gospodarczy rzemiosła jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko przepisom prawa.

 2. Cech działa na podstawie ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle (jednolity tekst: Dz. U. z 2002r. nr 112, poz.979) i niniejszego statutu.

 3. Cech posiada osobowość prawną.

 4. Cech zrzesza rzemieślników prowadzących działalność w zakresie rzemiosł różnych, małych i średnich przedsiębiorstw.

 5. Cech prowadzi działalność na terenie województwa pomorskiego.

 6. Cech nosi nazwę: Powiatowy Cech Rzemiosł Różnych Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

 7. Siedzibą cechu jest miasto Puck.

 8. Cech jest członkiem Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku.

 1. ZADANIA CECHU.

§ 2

 1. Podstawowym zadaniem Cechu jest w szczególności utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, a także prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej a także reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji i sądów.

 2. Do zadań Cechu należy także:

 1. Rozpatrywanie skarg dotyczących działalności członków Cechu.

 2. Wydawanie opinii o działalności zawodowej i społecznej członków Cechu.

 3. Udzielanie członkom pomocy w drodze udzielania porad i informacji, wystąpień i interwencji.

 4. Organizowanie pomocy członkom i zatrudnionym przez nich pracownikom w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i rozwijaniu postępu technicznego.

 5. Organizowanie przygotowania zawodowego.

 6. Prowadzenie Ośrodka Szkoleniowego

 7. Wykonywanie, na podstawie upoważnienia Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw, zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle uczniów – pracowników młodocianych, zatrudnionych w przedsiębiorstwach członków Cechu.

 • współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów szkolonych przez rzemieślników

 • organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla członków Cechu i ich rodzin oraz dla uczniów i pracowników Cechu i zakładów rzemieślniczych, a także członków ich rodzin na podstawie tworzonych w Cechu funduszy celowych

 • delegowanie przedstawicieli rzemiosła do organów kolegialnych, w których udział przedstawicieli rzemiosła przewidują przepisy szczególne oraz do organizacji społecznych, w pracach których uczestniczy rzemiosło

 • podejmowanie działań mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa, a zwłaszcza przepisów ustawy o rzemiośle i statutu