Statut cechu

 

 1. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 3

 1. Członkami Cechu mogą być prowadzący działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle:

 1. będący osobami fizycznymi mali i średni przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999r. – prawo działalności gospodarczej (Dz. U. nr 101 poz. 1178 wraz z późn. zm.),

 2. przedsiębiorcy jednoosobowi nie zatrudniający pracowników,

 3. inne osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, nie będące rzemieślnikami, zatrudniające nie więcej niż 50 pracowników, jeżeli złożą deklarację i zostaną przyjęci do Cechu na czas określony, nie krótszy niż 5 lat,

 4. osoby fizyczne będące rzemieślnikami, którzy zakończyli działalność gospodarczą w związku z przejściem na emeryturę lub rentę.

 1. Osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle i zatrudniająca pracowników w celu przygotowania zawodowego w rzemiośle, obowiązana jest uzyskać członkostwo Cechu, o ile nie jest członkiem Izby Rzemieślniczej, a działalność prowadzi na obszarze działania Cechu.

 2. Członkami Cechu mogą być wspólnicy spółki cywilnej, jeżeli prowadzą działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle.

 3. Osoby, które nabyły członkostwo w Cechu na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w życie niniejszego statutu, zachowują swe uprawnienia członkowskie do czasu ich wygaśnięcia.

§ 4

 1. Warunkiem przyjęcia na członka Cechu jest złożenie pisemnej deklaracji. Deklaracja powinna być podpisana przez zainteresowanego, zawierać jego imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres siedziby prowadzonego zakładu, określenie rodzaju prowadzonej działalności rzemieślniczej i posiadanych kwalifikacji oraz oświadczenie dotyczące gotowości uiszczania składek członkowskich i przestrzegania statutu Cechu.

 2. Organem uprawnionym do przyjmowania członków jest zarząd Cechu.

 3. Uchwała w sprawie przyjęcia powinna być podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia deklaracji.

 4. O decyzji przyjęcia lub odmowy przyjęcia na członka Cechu zawiadamia się pisemnie zainteresowanego w ciągu 2-ch tygodni od dnia jej podjęcia. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia powinno zawierać uzasadnienie.

 5. Od odmownej decyzji zarządu zainteresowanemu służy odwołanie do Walnego Zgromadzenia w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na najbliższym zgromadzeniu, nie później niż w ciągu roku od daty złożenia odwołania. Zainteresowanemu przysługuje prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu rozpatrującym jego odwołanie oraz prawo popierania złożonego wniosku.

§ 5

 1. Członkowie mają prawo:

 1. korzystania z pomocy i świadczeń Cechu w zakresie określonym w § 2 statutu,

 2. wybierania i wybieralności do organów Cechu,

 3. zgłaszania wniosków zmierzających do usprawnienia kierunków i zasad działania Cechu,

 4. wnoszenia odwołań od uchwał zarządu Cechu – dotyczących praw członka – do Walnego Zgromadzenia,

 5. obecności na obradach organów Cechu przy rozpatrywaniu odwołań, stawianych zarzutów i skarg oraz do udzielania wyjaśnień,

 6. wglądu w protokoły walnych zgromadzeń i rocznych sprawozdań zarządu Cechu, protokołów i pism pokontrolnych oraz sprawozdań z wykonania zaleceń,

 7. uzyskiwania od organów Cechu – na walnych zgromadzeniach, zebraniach sekcji cechowych lub innych formach – informacji o działalności Cechu, jego wynikach oraz zamierzeniach,

 1. Nie ma prawa wybierania członek Cechu, który:

 1. został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego,

 2. został pozbawiony prawa wybieralności prawomocnym orzeczeniem Sądu Cechowego,

 3. zalega z opłatą składki cechowej powyżej trzech miesięcy mimo pisemnego wezwania do zapłaty.

§ 6

Członkowie Cechu obowiązani są do:

 1. przestrzegania prawa, zasad etyki i godności zawodowej,

 2. stosowania się do przepisów statutu oraz uchwał organów organizacji rzemieślniczych,

 3. regularnego opłacania składek cechowych w wysokości i według zasad ustalonych przez Walne Zgromadzenie lub organ z upoważnienia Walnego Zgromadzenia,

 4. poddawania kontroli działalności swego zakładu w zakresie przestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła,

 5. zachowania więzi członkowskiej oraz uczestniczenia w zebraniach zwoływanych przez organy Cechu oraz czynnego włączania się w życie organizacyjne Cechu.

§ 7

Członek Cechu jest obowiązany w ciągu 30 dni zawiadomić Cech o zaniechaniu wykonywania rzemiosła lub o przeniesieniu siedziby zakładu rzemieślniczego poza teren działania Cechu.

§ 8

Członkostwo w Cechu ustaje na skutek:

 1. wystąpienia

 2. wykreślenia

 3. wykluczenia

 4. wygaśnięcia.

§ 9

 1. Członek Cechu może wystąpić z niego za wypowiedzeniem. Wypowiedzenie powinno być dokonane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

 2. Wystąpienie członka z Cechu następuje w nieprzekraczalnym terminie jednego miesiąca od pisemnego wypowiedzenia zgłoszonego do zarządu Cechu, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło wypowiedzenie.

§ 10

 1. Wykreślenie członka z Cechu następuje w przypadku utraty przez niego statutowych uprawnień do zrzeszania się w Cechu.

 2. Uchwałę o wykreśleniu podejmuje zarząd.

 3. O wykreśleniu członka z Cechu należy powiadomić zainteresowanego listem poleconym w ciągu 14 dni od daty podjęcia decyzji oraz podać uzasadnienie wraz z pouczeniem o możliwości odwołania się.

 4. Uchwała o wykreśleniu staje się skuteczna z datą doręczenia zainteresowanemu zawiadomienia wraz z uzasadnieniem zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.

 5. Członkowi wykreślonemu przysługuje prawo odwołania się w sposób i w terminie określonym w statucie.

 6. Członek wykreślony ma prawo być obecny na walnym zgromadzeniu w czasie rozpatrywania jego odwołania i popierać je oraz składać wyjaśnienia.

 7. O terminie walnego zgromadzenia, na którym ma być rozpatrywana sprawa odwołującego się, powinien być on zawiadomiony przez zarząd pod wskazanym przez siebie w odwołaniu adresem i w sposób określony w statucie.

 8. W przypadku uwzględnienia przez Walne Zgromadzenie odwołania od uchwały zarządu w sprawie wykreślenia – zainteresowany zachowuje ciągłość członkostwa w Cechu.

§ 11

 1. Wykluczenie członka z Cechu następuje w przypadku:

 1. nieprzestrzegania postanowień statutu i uchwał organów Cechu,

 2. nieprzestrzegania zasad etyki zawodowej i rzetelnego prowadzenia działalności gospodarczej,

 3. nie opłacania składek członkowskich przez okres 6 miesięcy,

 4. prawomocnego orzeczenia Sądu Cechowego,

 5. stwierdzenia istotnych uchybień w wykonywaniu obowiązków związanych z przygotowaniem zawodowym pracowników.

 1. Od uchwały o wykluczeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia w trybie określonym w statucie.

§ 12

Wygaśnięcie członkostwa następuje w przypadku śmierci członka Cechu.

§ 13

 1. Wysokość składki cechowej ustala walne zgromadzenie, uwzględniając potrzeby finansowe działalności organizacyjno-samorządowej Cechu i inne wydatki przyjęte przez walne zgromadzenie, a także na działalność statutową organizacji samorządu rzemiosła, do których Cech należy. O wysokości składki cechowej Cech zawiadamia członków na piśmie ze wskazaniem podstawy lub metody obliczania składki oraz terminów jej płatności.

 2. Obowiązek płacenia składki przez członków nowo przyjętych powstaje za miesiąc, w którym wydano decyzję o przyjęciu w poczet członków.

 3. Nieuregulowanie w ciągu trzech miesięcy składki, może podlegać ściągnięciu w trybie postępowania sądowego.

 4. W uzasadnionych wypadkach, zarząd Cechu może na wniosek członka, wysokość składki obniżyć na określony czas, zaległe składki rozłożyć na raty, odroczyć termin ich płatności, umorzyć w całości lub w części.

§ 14

 1. Uchwałą Walnego Zgromadzenia można nadać godność „honorowego starszego” lub „honorowego członka” Cechu osobom, które położyły szczególne zasługi dla Cechu i rozwoju rzemiosła, a nie prowadzą zakładów rzemieślniczych.

Wniosek w tej sprawie składa zarząd Cechu.

 1. Osoby posiadające tytuły honorowe mają prawo brać udział w walnych zgromadzeniach z głosem doradczym i w innych ważnych dla Cechu uroczystościach i zebraniach. Zarząd Cechu może osobom tym – w miarę posiadanych środków – przyznać świadczenia socjalne i kulturalne.

 2. W Cechu może być utworzone Koło Seniorów „Rzemieślnik” składające się z członków, którzy zakończyli prowadzenie działalności rzemieślniczej (gospodarczej) w związku z przejściem na emeryturę lub rentę.