Statut cechu

 

IV. ORGANY CECHU.

§ 15

 1. Organami Cechu są:

A) Walne Zgromadzenie członków

B) Zarząd

 1. Komisja Rewizyjna

 2. Sąd Cechowy

 1. Członek Cechu wykonujący osobiście działalność rzemieślniczą może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w ust. 1 punkty B – D.

 2. Osoba pełniąca funkcję w organach statutowych ma obowiązek przy pełnieniu tej funkcji przestrzegać przepisów prawa, statutu i uchwał organów statutowych organizacji rzemieślniczych, postępować sumiennie i uczciwie, zgodnie z zasadami współżycia społecznego i interesem reprezentowanego środowiska.

 3. Wybory Starszego Cechu oraz do organów, o których mowa w ust.1 (B – D) dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje także w głosowaniu tajnym.

 4. Przy obliczaniu wymaganej większości dla podjęcia przez organ Cechu uchwały uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale.

 5. Walne Zgromadzenie może ustalić, że za udział w posiedzeniach organów Cechu, z wyjątkiem Walnego Zgromadzenia przysługują diety i zwrot kosztów podróży na zasadach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.

 1. Walne Zgromadzenie Członków.

 

§ 16

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Cechu powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania.

§ 17

 1. Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

 1. uchwalanie statutu i jego zmian,

 2. wybór i odwołanie: Starszego Cechu i pozostałych członków zarządu, przewodniczących i pozostałych członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego,

 3. określenie wysokości składek cechowych, opłat za świadczenia Cechu oraz dobrowolnych świadczeń rzemieślników oraz ustalenie zasad i wysokości diet i zwrotów kosztów za udział w posiedzeniach organów Cechu,

 4. uchwalanie planów i programów rozwoju Cechu, planów finansowych oraz podziału nadwyżki budżetowej Cechu,

 5. rozpatrywanie sprawozdań zarządu i Komisji Rewizyjnej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i bilansów oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków cechu, zarządu i Komisji Rewizyjnej w tych sprawach i udzielanie absolutorium członkom zarządu,

 6. podejmowanie uchwał o przystąpieniu do organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła lub wystąpienia z nich,

 7. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia lub obciążenia nieruchomości,

 8. upoważnienie zarządu do zaciągania pożyczek oraz zbywania ruchomości Cechu mających wartość historyczną i naukową oraz ustalenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką może zaciągnąć zarząd Cechu w tym także upoważnienie zarządu do występowania lub zakładania organizacji gospodarczych z zaangażowaniem wkładów, udziałów kapitałowych w granicach ustalonej górnej wysokości zobowiązań w ramach upoważnienia zarządu,

 9. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,

 10. nadawanie godności „członka honorowego” Cechu i „honorowego Starszego Cechu”,

 11. rozpatrywanie odwołań członków Cechu od uchwał zarządu Cechu,

 12. wybieranie delegatów na zjazd delegatów samorządu gospodarczego rzemiosła,

 13. podejmowanie uchwał w innych sprawach przedstawionych do rozpatrywania w trybie przewidzianym w statucie.

§ 18

Odwołanie członka zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Cechowego przed upływem kadencji, może nastąpić przez Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów, oddanych w głosowaniu tajnym.

§ 19

 1. Jeżeli Cech liczy więcej niż 300 członków, Walne Zgromadzenie staje się zebraniem delegatów, których wybierają sekcje zawodowe na okres kadencji zarządu.

 2. Do zebrania delegatów zastępującego walne zgromadzenie członków stosuje się odpowiednie przepisy o Walnym Zgromadzeniu.

 3. Na żądanie ¼ ogółu członków zwołuje się Walne Zgromadzenie w pełnym składzie.

§ 20

 1. Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej jeden raz w roku, najpóźniej w ciągu 6 miesięcy po upływie roku kalendarzowego.

Walne Zgromadzenie zwołuje, na podstawie uchwały zarządu Starszy Cechu lub w jego zastępstwie Podstarszy Cechu.

 1. Ponadto zarząd powinien podjąć uchwałę o zwołaniu Walnego Zgromadzenia na żądanie:

 1. Komisji Rewizyjnej,

 2. ¼ ogólnej liczby członków Cechu lub delegatów.

 1. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.

 2. W przypadkach wskazanych w ust.2 walne zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu 6 tygodni od daty złożenia żądania.

§ 21

 1. O czasie i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków i izbę rzemieślniczą listem poleconym lub innym sposobem z potwierdzeniem odbioru, co najmniej na 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia. W walnym zgromadzeniu mogą brać udział inne osoby zaproszone. Członek Cechu niebędący delegatem ma prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu bez prawa głosowania.

 2. W zawiadomieniu o walnym zgromadzeniu należy zamieścić również informację o wyłożeniu do wglądu w biurze cechu odpowiednio do porządku obrad – następujących materiałów:

 1. zamknięcia rachunkowego za rok ubiegły,

 2. sprawozdania zarządu,

 3. projektów uchwał,

 4. protokołu poprzedniego walnego zgromadzenia.

 1. Członkom, którzy zalegają z uiszczaniem składek cechowych powyżej 3 miesięcy należy w zawiadomieniu przypomnieć. Że w przypadku nie przedłożenia dowodu zapłacenia zaległych składek – będą pozbawieni prawa wybierania i wybieralności do organów Cechu.

§ 22

 1. Walne zgromadzenie otwiera i przewodniczy Starszy lub Podstarszy Cechu. Walne zgromadzenie może wybrać spośród swoich członków innego przewodniczącego walnego zgromadzenia.

 2. Przewodniczący zgromadzenia ma prawo, po uprzednim trzykrotnym upomnieniu wykluczyć ze zgromadzenia osoby, które nie stosują się do zarządzeń porządkowych.

 3. Szczegółowe zasady i tryb walnego zgromadzenia określa regulamin przyjęty przez Walne Zgromadzenie.

§ 23

 1. Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z postanowieniami § 21 statutu jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych przy ich podejmowaniu wynosi co najmniej ¼ części członków Cechu lub delegatów.

 2. W razie nie dojścia do skutku walnego zgromadzenia z powodu braku wymaganej liczby obecnych członków, zarząd zobowiązany jest nie później niż w ciągu 1 m-ca zwołać ponownie walne zgromadzenie, które jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych, chyba że w zawiadomieniu o zwołaniu walnego zgromadzenia podano drugi termin zebrania z tym, że różnica czasu pomiędzy pierwszym a drugim terminem nie może być mniejsza niż 30 minut. W drugim terminie walne zgromadzenie jest uprawnione do podejmowania wiążących uchwał objętych porządkiem obrad bez względu na liczbę obecnych członków (delegatów).

 3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej.

 4. Uchwały o zmianie statutu, uzupełnieniu porządku obrad oraz w sprawach wprowadzonych dodatkowo do porządku obrad wymagają dla swej ważności co najmniej 2/3 głosów. Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa zmiany statutu.

 5. W głosowaniu na walnym zgromadzeniu biorą udział jedynie członkowie Cechu.

§ 24

 1. Uchwały na walnym zgromadzeniu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, jeżeli statut nie stanowi inaczej. Na żądanie większości obecnych członków Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w głosowaniu tajnym.

 2. Protokół z walnego zgromadzenia podpisuje przewodniczący i sekretarz.

 1. ZARZĄD CECHU.

§ 25

 1. Zarząd Cechu jest organem wykonawczym i ponosi odpowiedzialność za prawidłową jego działalność.

 2. Zarządowi przewodniczy Starszy Cechu.

§ 26

 1. Zarząd składa się z 9 osób, w tym ze Starszego Cechu, dwóch podstarszych, sekretarza, skarbnika oraz 4 członków.

Walne Zgromadzenia wybiera oddzielnie Starszego Cechu, a pozostałych członków zarządu razem. Warunkiem wyboru jest uzyskanie największej liczby głosów, lecz nie mniejszej niż 50% głosów plus jeden głos.

 1. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera dwóch podstarszych, sekretarza i skarbnika.

 2. Kadencja zarządu trwa 4 lata.

 3. Do zarządu mogą być wybierani jedynie członkowie Cechu. Kandydatów do zarządu zgłasza Walne Zgromadzenie. Nowo wybrany Starszy Cechu może zgłosić dwie kandydatury do zarządu Cechu.

 4. Kandydat na Starszego Cechu powinien posiadać co najmniej 5-letni okres członkostwa w Cechu oraz tytuł mistrza w zawodzie lub równorzędny, a kandydat na członka zarządu powinien posiadać co najmniej 3-letni okres członkostwa w Cechu.

 5. Odwołanie Starszego Cechu i członków zarządu w toku kadencji następuje w tym samym trybie, co powołanie. Walne Zgromadzenie może odwołać tych członków zarządu, którym nie udzieliło absolutorium i w tym przypadku nie stosuje się postanowień do § 23 statutu.

§ 27

W razie ustąpienia lub odwołania członka zarządu przed upływem kadencji do zarządu wchodzi do końca kadencji kandydat na członka zarządu w kolejności otrzymanej ilości głosów, a w przypadku równości głosów – według kolejności umieszczenia na liście. W przypadku ustąpienia lub odwołania Starszego Cechu, do czasu wyboru przez najbliższe Walne Zgromadzenie zastępuje go podstarszy.

§ 28

Zarząd prowadzi wszystkie sprawy Cechu, z wyjątkiem zastrzeżonych do kompetencji innych organów Cechu.

§ 29

 1. Do zakresu działania zarządu należy kierowanie całokształtem działalności Cechu, a w szczególności:

 1. reprezentowanie interesów członka wobec terenowych organów administracji i sądów, organizacji społecznych i gospodarczych,

 2. gospodarowanie funduszami i majątkiem Cechu, z zastrzeżeniem uprawnień Walnego Zgromadzenia wskazanych w § 17,

 3. zwoływanie walnych zgromadzeń i przygotowywanie wniosków na te zgromadzenia,

 4. powoływanie komisji spośród członków Cechu, na okres kadencji zarządu,

 5. powoływanie i odwoływanie – na wniosek Starszego Cechu – kierownika biura Cechu oraz ustalanie jego wynagrodzenia,

 6. rozpatrywanie skarg i wniosków na działalność zawodową członków,

 7. przyjmowanie, wykreślanie, wykluczanie członków Cechu i stwierdzanie wygaśnięcia członkostwa,

 8. ustalanie zasad wynagradzania pracowników Cechu w oparciu o system zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie,

 9. wypełnianie zadań z upoważnienia Walnego Zgromadzenia.

§ 30

 1. Posiedzenia zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.

 2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej posiedzenie zarządu powinno odbyć się w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.

§ 31

 1. Posiedzenie zarządu Cechu zwołuje Starszy Cechu, a pod jego nieobecność Podstarszy Cechu.

 2. O czasie i miejscu posiedzeń członkowie powiadamiani są wg zasad ustalonych przez zarząd na pierwszym posiedzeniu.

 3. W posiedzeniach zarządu mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez zwołującego posiedzenie z głosem doradczym.

§ 32

 1. Uchwały zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków zarządu, w tym Starszego lub Podstarszego Cechu.

 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Przy równej liczbie głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia zarządu

 3. Szczegółowe zasady i tryb pracy zarządu i jego komisji określają regulaminy uchwalane przez zarząd. Powyższe nie dotyczy Komisji Rewizyjnej i Sądu Cechowego.

 1. KOMISJA REWIZYJNA.

§ 33

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu, w tym także gospodarczą z wyjątkiem działalności Walnego Zgromadzenia i Sądu Cechowego.

 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres kadencji zarządu na zasadach przewidzianych do wyboru zarządu.

 3. Członkowie komisji ze swego grona wybierają zastępcę przewodniczącego. W razie niemożności pełnienia funkcji przez członka lub długotrwałej bezczynności w pełnieniu funkcji w komisji, jego prawa i obowiązki przewodniczący powierza członkowi wg kolejności otrzymanych głosów przy wyborze.

§ 34

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Badanie przynajmniej raz na pół roku działalności statutowej Cechu, z tym że na wniosek ¼ ogólnej liczby członków Cechu, lub zarządu Cechu, badanie powinno być przeprowadzone w każdym czasie.

 2. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności.

 3. Przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium zarządowi.

 4. Wydawanie zaleceń zarządowi w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

 1. Szczegółowe zasady i tryb pracy komisji określa regulamin uchwalony przez Komisje Rewizyjną.

 1. SĄD CECHOWY.


§ 35

Członkowie podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

§ 36

 1. Sąd Cechowy składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres kadencji zarządu na zasadach przewidzianych do wyboru zarządu.

 2. Członkowie Sądu Cechowego ze swego grona wybierają zastępcę przewodniczącego. W razie niemożności pełnienia funkcji przez członka lub długotrwałej bezczynności w pełnieniu funkcji w sądzie, jego prawa i obowiązki przewodniczący powierza członkowi sądu w kolejności otrzymanych głosów przy wyborze.

§ 37

 1. Sąd Cechowy rozpatruje sprawy wyłącznie na wniosek zarządu.

 2. Sąd Cechowy orzeka w składzie 3-osobowym.

 3. Składowi rozpatrującemu skargę przewodniczy przewodniczący sądu.

§ 38

 1. W imieniu zarządu oskarżenie członka przed sądem przedstawia, uzasadnia i popiera rzecznik dyscyplinarny.

 2. Rzecznika dyscyplinarnego wybiera zarząd.

 3. Do zadań rzecznika dyscyplinarnego należy prawo przeprowadzania postępowania wyjaśniającego, żądania od pracowników Cechu i wszystkich członków Cechu złożenia wyjaśnień, powoływanie przed sąd świadków, formułowanie aktu oskarżenia, przedstawianie tego oskarżenia przed Sądem Cechowym, popieranie oskarżenia, określanie wysokości i rodzaju kary dyscyplinarnej oraz prawo składania odwołania od orzeczeń Sądu Cechowego.

§ 39

 1. Sąd Cechowy może orzekać następujące kary:

 1. Upomnienie,

 2. Naganę

 3. Pozbawienie prawa do korzystania z określonych świadczeń Cechu na okres 1 roku,

 4. Pozbawienie prawa wybieralności do organów cechowych na okres 3 lat,

 5. Wykluczenie.

 1. W przypadku rozpatrywania sprawy członka Sąd Cechowy może niezależnie od orzeczenia kary – zgłaszać wnioski o odwołanie z pełnionej funkcji w organach statutowych organizacji rzemiosła.

 2. W przypadku rozpatrywania sprawy powstałej wskutek skarg osób korzystających ze świadczeń członka i uznania skargi za zasadną, sąd niezależnie od orzeczenia kary może zalecić naprawianie wyrządzonej szkody materialnej.

§ 40

 1. Wykluczenie członka Cechu może nastąpić jedynie z ważnych przyczyn w przypadku, gdy postępowanie zawinionego członka rażąco narusza postanowienia statutu, zasady współżycia społecznego i godzi w dobre imię Cechu.

 2. Za ważną przyczynę wykluczenia należy uznać w szczególności:

 1. Popełnienie przestępstwa w celu uzyskania korzyści materialnych lub innych pobudek, jeżeli przestępstwo zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu.

 2. Umyślne działanie na szkodę Cechu.

 3. Uporczywe niewykonywanie podstawowych obowiązków członkowskich.

 4. Rażące naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła.

 5. Stwierdzenie istotnych uchybień w wykonywaniu obowiązków związanych z przygotowaniem zawodowym pracowników.

§ 41

 1. Od orzeczenia Sądu Cechowego służy odwołanie do rzemieślniczego sądu odwoławczego, działającego w organizacji, której Cech jest członkiem, w ciągu 1-go miesiąca od doręczenia orzeczenia.

 2. Orzeczenia rzemieślniczego sądu odwoławczego są ostateczne.


 1. SEKCJE TERENOWE I ZAWODOWE.

§ 42

 1. W Cechu mogą działać sekcje terenowe i zawodowe.

 2. Powoływanie sekcji należy do właściwości zarządu.

 3. Sekcje terenowe mogą być tworzone z jednakowych lub pokrewnych rzemiosł.

 4. Pierwsze zebranie sekcji zwołuje zarząd Cechu. Zebranie wybiera przewodniczącego sekcji i jego zastępcę. Zakres zadań przewodniczącego sekcji określa zarząd Cechu. Przewodniczący sekcji może uczestniczyć w posiedzeniach zarządu Cechu z głosem doradczym.

 5. Do zadań sekcji należy w szczególności:

 1. Oddziaływanie na rzemieślników w kierunku zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań społeczno-gospodarczych rzemiosła.

 2. Prowadzenie działalności mającej na celu podnoszenie etyki zawodowej rzemiosła.

 3. Wnioskowanie w sprawach rozwoju rzemiosła danego regionu lub zawodów.

 4. Otaczanie opieką uczniów pobierających naukę zawodu oraz udzielanie pomocy rzemieślnikom prowadzącym nowe zakłady rzemieślnicze.

 1. Ewentualne wydatki sekcji są – za zgodą zarządu – pokrywane w ramach planu finansowego Cechu.

 2. Sekcje nie mają uprawnień do występowania na zewnątrz, a opinie swe i postulaty przedstawiają zarządowi Cechu.

 1. KOMISJE ZARZĄDU CECHU.

§ 43

 1. Dla wykonywania zadań Cechu zarząd może powoływać komisje stałe lub doraźne.

 2. Komisje mają charakter doradczy i opiniodawczy, a swoje wnioski przedstawiają zarządowi.

 3. Zadania komisji i tryb pracy określa zarząd Cechu.

 4. Komisje stałe rozwiązują się z upływem kadencji zarządu.

 5. W skład komisji powoływani są członkowie odznaczający się wysokim poziomem etyki zawodowej i kwalifikacji zawodowych.

 6. Komisje mogą korzystać za zgodą zarządu z opinii rzeczoznawców.

 1. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ CECHU.

§ 44

 1. Środki finansowe Cechu stanowią składki członkowskie, opłaty za świadczenia Cechu, dobrowolne świadczenia rzemieślników oraz inne wpływy.

 2. Gospodarka finansowa Cechu prowadzona jest w oparciu o plany finansowe uchwalone przez Walne Zgromadzenie Cechu. Zasadą gospodarki finansowej jest samowystarczalność Cechu.

 3. Zasady gospodarki finansowej Cechu oraz system wynagradzania zatrudnionych w Cechu pracowników uchwala Walne Zgromadzenie.

§ 45

Cech uczestniczy w kosztach działalności samorządowo-organizacyjnej jednostek organizacyjnych samorządu rzemiosła, których jest członkiem na zasadach określonych przez te jednostki.

 1. BIURO CECHU.

§ 46

 1. Aparatem wykonawczym zarządu Cechu jest biuro Cechu prowadzące działalność administracyjną organizacji Cechu.

 2. Pracą Cechu kieruje kierownik biura.

 3. Kierownik biura ponosi odpowiedzialność za działalność biura przed zarządem Cechu.

 4. Kierownik organizuje pracę biura, zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa powszechnie obowiązującego i stanowionego przez uprawnione organy Cechu.

 5. W przypadku, gdy wykonywanie uchwał lub decyzji organów Cechu mogłoby spowodować naruszenie prawa, kierownik biura Cechu powinien wystąpić do tego organu o uchylenie takiej uchwały lub decyzji, a w przypadku odmowy, do organu odpowiednio wyższego.

§ 47

 1. Kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy jest kierownik biura Cechu.

 2. Strukturę organizacyjną biura Cechu ustala zarząd Cechu na wniosek kierownika Biura Cechu.

 3. Kierownik biura może brać udział w obradach zarządu Cechu i Walnego Zgromadzenia z głosem doradczym.

 1. REPREZENTACJA CECHU.

§ 48

Cech reprezentowany jest na zewnątrz przez Starszego Cechu lub Podstarszego Cechu oraz kierownika biura na zasadach określonych w pełnomocnictwie.

§ 49

 1. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków składają Starszy Cechu lub podstarszy łącznie z kierownikiem biura Cechu, a w okresie jego nieobecności – łącznie z upoważnionym przez kierownika biura pracownikiem biura Cechu.

 2. Zarząd Cechu może udzielić kierownikowi biura pełnomocnictwa do wykonywania czynności prawnych związanych z bieżącą działalnością Cechu, także działalnością gospodarczą oraz pełnomocnictwa do wykonywania określonego rodzaju lub szczególnych czynności.

 1. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE.

§ 50

 1. Od decyzji zarządu wydanych w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa, zainteresowany może wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

 2. Termin wniesienia odwołania wynosi 14 dni, licząc od daty doręczenia zainteresowanemu decyzji wraz z uzasadnieniem oraz pouczenie o trybie i terminie odwołania.

 3. Walne Zgromadzenie rozpatruje odwołanie na najbliższym zgromadzeniu lecz nie później niż w ciągu roku od daty otrzymania odwołania przez Cech.

 4. Organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie wniesione po upływie terminu, jeżeli opóźnienie nie przekracza 3 miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.

 5. Cech obowiązany jest doręczyć odwołującemu odpis uchwały organu odwoławczego wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni od daty podjęcia uchwały.

 1. LIKWIDACJA CECHU.

§ 51

 1. Cech przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, powziętej większością ¾ głosów.

 2. Uchwała o likwidacji określi zasady i tryb postępowania likwidacyjnego oraz wskaże organizację rzemiosła, która przejmie majątek Cechu.

§ 52

Statut niniejszy został ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Cechu w dniu 8 marca 2003r.

 

Puck, 8 marca 2003r.


<<< Wstecz 1 2 3 4 Dalej >>>